Stowarzyszenie Ostra Zieleń
MANIFEST PROGRAMOWY
styczeń 2017

Stowarzyszenie Ostra Zieleń jest organizacją pozarządową zrzeszającą młodych ludzi poniżej 35
roku życia. W naszych działaniach kierujemy się szczególnie troską o prawa młodzieży, zasługującej
na szacunek, możliwość podejmowania decyzji o swoim życiu oraz na zajmowanie istotnego miejsca w
debacie publicznej.
Celem Ostrej Zieleni jest promowanie takich wartości, jak: prawa człowieka, zrównoważony rozwój,
demokracja, ekologia, tolerancja, integracja europejska. Chcemy uczyć rozwiązywania konfliktów bez użycia
przemocy, przeciwdziałać dyskryminacji, rasizmowi, seksizmowi, homofobii, aktywizować społecznie młodych i społeczności lokalne. Działamy według zasady: ‘’Myśl globalnie, działaj lokalnie.’’
Oto filary programowe naszej działalności.

1. Prawa socjalne

Opowiadamy się za prawem każdej osoby do realizacji swoich potrzeb życiowych bez względu na jej
sytuację finansową. Nie możemy pozwolić na zlekceważenie solidarności społecznej oraz potrzeby
powszechnego bezpieczeństwa socjalnego. W sytuacji, kiedy nierówności między bogatymi a biednymi się
pogłębiają, polityka cięć, promowania indywidualizmu i dominacji neoliberalizmu w gospodarce prowadzi do konfliktów społecznych oraz fali populizmu.
Priorytetem gospodarczym jest zapobieganie bezrobociu, szczególnie wśród ludzi młodych oraz
zapewnienie godnych warunków pracy. Sprawiedliwość socjalna wymaga walki z unikaniem opodatkowania,
podniesienia płacy minimalnej, przystępnych czynszów, nieodpłatnej i wysokiej jakości edukacji oraz opieki zdrowotnej. Solidarność naszą bronią!

2. Demokracja

Popieramy ustrój demokratyczny, a zwłaszcza demokrację bezpośrednią. Obywatele i obywatelki muszą
pełnić kluczową rolę w decydowaniu o przyszłości swojego kraju. Aby tak było, system polityczny powinien być przejrzysty i przystępny dla jak największej liczby osób. Chcemy, aby instytucje administracji publicznej były transparentne oraz otwarte na dialog z ludźmi.
Uczestnictwo w polityce nie może być przywilejem osób zamożnych i najlepiej wykształconych. Do
realizacji prawdziwej, powszechnej demokracji potrzebne jest zapewnienie praw cyfrowych, dostęp do
informacji, edukacja polityczna, mechanizmy umożliwiające większy udział kobiet i mniejszości w polityce oraz wolność słowa i mediów.
Dążymy do przyznania prawa do głosowania w wyborach od 16 roku życia w celu zwiększenia
odpowiedzialności młodych ludzi za świat, w którym żyjemy, a także przyznania im większej podmiotowości.
Konieczna jest również wysokiej jakości edukacja obywatelska, aby przygotować młode osoby do wzięcia
udziału w wyborach. Młodzież powinna mieć poczucie sprawczości i uczestnictwa w debacie społecznej.

3. Edukacja

Stanowczo sprzeciwiamy się obarczaniu młodzieży odpowiedzialnością za niewydolność systemu oświaty.
Zamiast likwidować szkoły, należy je lepiej przygotować do zajmowania się dojrzewającymi młodymi ludźmi.
Niezbędna jest edukacja seksualna i antydyskryminacyjna. Mamy do czynienia z falą przemocy w szkole,
dlatego w programie nauczania powinny się znaleźć mechanizmy jej unikania, pokojowego rozwiązywania
konfliktów i komunikacji międzyludzkiej. Zamiast katechezy, potrzeba nam rzetelnej edukacji etycznej i
filozoficznej, która nauczy krytycznego myślenia i refleksji nad rzeczywistością.
Częścią programu nauczania powinna być także edukacja międzykulturowa i globalna, która pozwoli na
uzyskanie kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Apelujemy o opieranie programu nauczania
na faktach naukowych oraz o dostarczanie praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu systemu gospodarczego i
społecznego.
Finansowanie oświaty nadal jest niewystarczające. Przepełnione klasy i szkoły wykluczają równy dostęp do
wysokiej jakości edukacji. Chcemy to zmienić.
Apelujemy o szacunek i podmiotowe traktowanie młodzieży, o reformy, których naprawdę potrzebujemy,
oraz o zwiększenie wydatków na oświatę.

4. Gender i prawa LGBTQ+

Chcemy obalić patriarchat, ponieważ jest to wzorzec wartości, który dyskryminuje i stosuje przemoc wobec
kobiet, osób LGBTQ+, osób nieuprzywilejowanych społecznie oraz migrantów i migrantek. Dyskryminacja ze
względu na płeć czy orientację musi się skończyć. Konieczne jest ustanowienie i wdrożenie prawa
antydyskryminacyjnego z konkretnymi środkami, programami i efektywnymi karami.
Zbrodnie nienawiści i przemoc ze względu na płeć lub orientację muszą być uznane przez kodeks karny i
nie mogą pozostać niekarane. Postępowania sądowe muszą być prowadzone w sposób wrażliwy i bez
możliwości podwójnej dyskryminacji i wiktymizacji osób, które przetrwały takie zbrodnie. Państwo i jego
przedstawiciele oraz przedstawicielki nie mogą tolerować żadnych aktów przemocy popełnionych z powodu
homofobii, transfobii, mizoginii, rasizmu lub nienawiści do jakiejkolwiek innej grupy i powinni wysyłać jasne
sygnały na ten temat do opinii publicznej.
Należy podjąć konkretne środki, aby przeciwdziałać zbyt małej reprezentacji kobiet i osób niemęskich w
polityce i gospodarce oraz zapewnić ich odpowiedni procentowy udział w parlamencie, rządzie, radach
nadzorczych i innych instytucjach politycznych i socjalnych. Same kwoty nie rozwiązują podstawowej
przyczyny nierówności płci, ale są kluczowym krokiem na drodze do zwiększenia ilości kobiet i osób
niemęskich w sferach polityki i gospodarki zdominowanych przez mężczyzn.
Wspieramy zwalczanie przemocy wobec kobiet oraz walkę o ich prawa reprodukcyjne jako część ważnej
walki o równouprawnienie płci. Jesteśmy organizacją feministyczną otwartą na wszystkich bez względu na ich płeć. Narzucanie norm kulturowych dotyczących płci wpływa negatywnie na wszystkich, dlatego powinniśmy aktywnie działać na rzecz obalenia stereotypów. Mężczyzna też może być feministą!

5. Ochrona środowiska i czysta energia

Jako młodzi Zieloni i Zielone wiemy, że zrównoważony rozwój oznacza zarządzanie zasobami naturalnymi
w taki sposób, aby następne pokolenia mogły uniknąć kataklizmów naturalnych spowodowanych działalnością
poprzednich pokoleń; miały szanse żyć w świecie niezniszczonym przez globalne ocieplenie i jego
konsekwencje takie, jak: zalanie części lądów, epidemie czy klęski głodu. Każdy ma prawo do życia w czystym
środowisku i cieszenia się przyrodą. Chcemy zmniejszenia naszego śladu węglowego i konsumpcji. Rozwój
musi być zrównoważony, aby mógł być dobrym rozwojem. Uważamy, że człowiek nie jest panem przyrody, ani jej wrogiem, tylko częścią ekosystemu.
Promujemy pomysły chroniące środowisko. Nawet, jeśli na początku wydają się być kosztowne, na dłuższą
skalę zmniejszą wydatki nie tylko na nasze rachunki, ale i ochronę zdrowia dla nas i dla naszych dzieci.
Zmiana stylu życia jest konieczna, aby zapobiec katastrofalnym konsekwencjom zmian klimatu. Planeta
Ziemia poradzi sobie bez nas, ale my bez niej nie!
Apelujemy do rządzących o wprowadzenie norm dla spalanego węgla, pieców, wsparcia dla transportu
publicznego, a także o inne działań mających na celu ograniczenie smogu. Chcemy zielonej rewolucji w energetyce opartej na odnawialnych źródłach energii i efektywności energetycznej.

6. Solidarność międzynarodowa i dążenie do pokoju

Ostra Zieleń stanowczo sprzeciwia się zbrojeniom atomowym i militaryzmowi. Polska jest krajem
zagrożonym głównie wewnętrznie, przestępczością i nierównościami społecznymi, podczas gdy zagrożenie
wojną jest niewielkie. Dlatego proponujemy budowę pokoju pozytywnego, czyli postaw, instytucji i struktur,
które tworzą i podtrzymują pokój. Jego filarami są między innymi wolny przepływ informacji, sprawiedliwa
dystrybucja zasobów, kapitał społeczny, a także dobre relacje z sąsiadami i akceptacja praw innych osób.
Opowiadamy się za zmniejszeniem wydatków z budżetu na zbrojenia oraz za większym udziałem Polski w
pomocy międzynarodowej. W ramach pomocy humanitarnej powinniśmy bardziej wspierać edukację,, która jest jedną z najbardziej niedofinansowanych sfer działania organizacji niosących pomoc humanitarną. Bez edukacji prawie niemożliwa staje się odbudowa lokalnych społeczności zniszczonych wojną, a dzieci stają się bardziej narażone na wykorzystywanie przez radykalizm i zbrojne grupy. Szkoła jest czymś więcej niż tylko miejscem nauki, zwiększa również szanse na poradzenie sobie z traumą konfliktu zbrojnego. Brak dostępu do niej pogłębia jedynie przepaść cywilizacyjną między krajami rozwiniętymi a najbiedniejszymi. Nie możemy pozwalać na dorastanie całych pokoleń pozbawionych szans na normalne życie.
Domagamy się od społeczności międzynarodowej wykorzenienia zbrodniczego procederu udziału dzieci w
konfliktach zbrojnych oraz pomocy jego ofiarom. Każda osoba ma prawo do normalnego dzieciństwa.

7. Prawa zwierząt

Szanujemy zwierzęta i domagamy się poszanowania ich praw.
Opowiadamy się za dietą bezmięsną. Nie tylko ograniczy to cierpienia zwierząt, ale też zmniejszy emisje
gazów powodujących globalne ocieplenie. Uważamy, że polowania są zbędnym okrucieństwem wobec
zwierząt, które musi zostać zakazane. Absolutnie niedopuszczalny jest udział dzieci w tym krwawym
procederze. Zamiast zabijać w nich empatię i wrażliwość powinniśmy uczyć szacunku dla wszystkich istot żywych.
Mówimy stop wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach, w tym tresurze i wtłaczaniu ich w wymuszone przez
człowieka wzorce zachowań. Domagamy się likwidacji okrutnego i zbędnego przemysłu hodowli zwierząt na
futra. Przemysł wykorzystujący zwierzęta ignoruje ich prawa i potrzeby. Apelujemy o ich humanitarne
traktowanie.
Szczególnie sprzeciwiamy się bestialskim metodom zabijania zwierząt pod pretekstem źle pojętej kultury i
tradycji. Zwierzęta czują i myślą, nie traktujmy ich jak towar!

<<Pobierz manifest w PDF>>